تحریریه چطورپدیا
chetorpedia_admin تحریریه چطورپدیا
42
دنبال کنید
0 آموزش
0 دنبال کننده
1 دنبال شونده

یک تیم دلسوز و مستعد دورهم جمع شدیم و مکانی را فراهم کردیم تا افراد مختلف ایده و آموزش هایی را که در روزمره خود یادگرفتند و همینطور تجربیات خود را از کار با وسایل اطرافشان با دیگران در میان بگذارند . اسم آن راچطورپدیا گذاشتیم . امیدوار هستیم شما هم یکی از آن افراد باشید